نشت یابی جداره داخلی مخزن حمل نیتروژن مایع (کرایوژنیک) – تهران – ۹۵/۹/۲۱