هلیوم تست نقاط جوش راکتور واحد اوره – پتروشیمی شیراز – ۹۵/۸/۱۳