گریس وکیوم Dow Corning – گریس سیلیکونی خلا

گریس وکیوم (Vacuum Grease) : تأمین انواع گریس وکیوم HIGH وکیوم ( HIGH VACUUM GREASE) ، گریس خلأ برای آبندی و رفع نشتی سیستم خلا ، گریس سیلیکونی خلأ یا گریس سیلیکونی وکیوم با توجه به کاربرد و نیاز شما در سیستم خلأ و با بهترین کیفیت

گریس وکیوم داوکورنینگ یا گریس وکیوم DOW CORNING یا گریس خلا تیوبی از محصول قابل فروش فروشگاه وکشاپ می باشد.